Amortyzacja jednorazowa 2018

samozatrudnienie czy etat
Samozatrudnienie czy etat
9 kwietnia 2018
zasady opłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zasady opłacania zaliczek na podatek dochodowy
3 czerwca 2018
Show all

Amortyzacja jednorazowa 2018

amortyzacja jednorazowa

Zarówno podatnicy, rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, jak i mali podatnicy, mają prawo do jednorazowej amortyzacji, zgodnie z przepisami. Wpłynęło to pozytywnie na działalność mikro oraz małych i średnich firm. Ogromnym udogodnieniem dla wielu przedsiębiorców jest podwyższenie limitu jednorazowej amortyzacji. Wszyscy podatnicy zyskali możliwość odpisania w koszty jednorazowo środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Są to potrzebne zakupy firmowe typu sprzęt elektroniczny, wyposażenia biura lub środki transportu. Ich wartość początkowa wzrosła aż do 10 tys. zł z 3,5 tys. zł. Taki zakup można jednorazowo „wrzucić w koszty”. Wspominaliśmy już o tym w artykule „2018 – jakie zmiany przyniesie polskim podatnikom”. Ministerstwo Finansów ma nadzieję, że podniesienie progu będzie zachęcało do większej liczby inwestycji.

Uprawnione grupy

Do dokonania jednorazowej amortyzacji środków trwałych są uprawnione dwie grupy podmiotów. Pierwszymi są podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym. Według art. 22k ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z jednorazowej amortyzacji nie może skorzystać podatnik, który prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną. Czas, jaki bierze się tutaj pod uwagę, to rok rozpoczęcia działalności lub okres 2 lat od końca roku poprzedzającego jej założenie. Drugą grupę stanowią podatnicy, których małżonek prowadził opisaną wyżej działalność, pozostając we wspólnocie majątkowej w tym okresie.

Z art. 16k ust. 11 ustawy wynika, że z jednorazowej amortyzacji nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników czy spółki niebędącej osobą prawną. Wyklucza się też osoby fizyczne, wnoszące do nowego podmiotu prowadzone wcześniej przedsiębiorstwo bądź składniki jego majątku o wartości całościowej, przekraczającej 10 000 euro.

Środki trwałe

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, muszą mieć samochody lub maszyny produkcyjne. Składniki te mogą zaliczać się do środków trwałych, ale po spełnieniu kilku wymogów. Po pierwsze muszą być wykorzystywane tylko na potrzeby firmy. Po drugie muszą być kompletne i zdatne do użytku. Po trzecie podatnik nabył je lub wytworzył we własnym zakresie. Po czwarte muszą być własnością lub współwłasnością przedsiębiorcy. Ostatnim warunkiem jest przewidywany okres użytkowania, który powinien być dłuższy niż jeden rok.

Wysokość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w 2018 roku nie powinna przekroczyć kwoty 216 tys. zł. Dzięki temu można zakupić fabrycznie nowe środki trwałe, oprócz nieruchomości i środków transportu. Dotyczy to jednorazowego zakupu nie wyższego niż 100 tys. zł bądź sumy zakupów do 100 tys. zł, o cenie jednostkowej ponad 10 tys. zł. Natomiast mali podatnicy (których przychody ze sprzedaży brutto nie były wyższe w poprzednim roku podatkowym niż 5 176 000 zł) mają możliwość skorzystania z jednorazowej amortyzacji do kwoty 50 tys. euro. To forma pomocy de minimis, która wymaga spełnienia dodatkowych warunków. Walutę oblicza się na podstawie kursu euro pierwszego dnia roboczego października, jaki poprzedza rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1 tys. zł. NBP oszacowało średni kurs euro 2 października 2017 roku na wysokość 4,3137 zł. Limit dotyczy łącznej wartości odpisów, jakie przypadają na wspólników spółki, w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi.

Jednorazowa amortyzacja dotyczy wyłącznie środków trwałych, jakie zostały zaliczone do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Są to kotły i maszyny energetyczne (KŚT 3), maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (KŚT 4), maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (KŚT 5), urządzenia techniczne (KŚT 6), środki transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych (KŚT 7) oraz narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 8). W roku podatkowym, kiedy wprowadzono środki trwałe do ewidencji, można dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. Mogą być to fabrycznie nowe środki trwałe, jak i używane. Od początku 2018 roku limit jednorazowej amortyzacji niskocennych środków trwałych wzrósł do 10 tys. zł.