Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 2020/2021

Wymiar urlopu wypoczynkowego w 2021 roku
19 maja 2021
Wczasy pod gruszą — dofinansowanie urlopu 2021
2 czerwca 2021
Show all

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 2020/2021

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłacany jest przez pracodawcę po spełnieniu dwóch warunków. Pierwszym z nich jest fakt posiadania takiego przez pracownika. Drugi warunek to rozwiązanie umowy o pracę. Może on nastąpić także w przypadku jej wygaśnięcia. Nie ma bowiem możliwości wypłacenia świadczenia, gdy osoba zatrudniona wciąż pozostaje na etacie w firmie. W tej sytuacji pracownik obowiązany jest wykorzystać swój urlop w naturze. Reguluje to artykuł 171 Kodeksu pracy.

Pracodawca nie ma obowiązku wypłacania ekwiwalentu urlopowego przy przedłużeniu umowy o pracę. Warunkiem jest zatrudnienie u tego samego pracodawcy. Dodatkowo kolejna umowa powinna być ciągłością pierwszej. Ustawodawca przewiduje bowiem możliwość wykorzystania dni wolnych w przyszłości. Sam urlop jest świadczeniem, którego pracownik nie może się zrzec.

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy z 2020 i 2021 roku?

Obliczenie kwoty ekwiwalentu urlopowego za 2020 i 2021 rok opiera się na kilku czynnikach. Uwzględnia się przy tym średnie wynagrodzenie:

  • wynikające ze stałej stawki miesięcznej;
  • przysługujące jako dodatek miesięczny;
  • przysługujące jako dodatek za okres dłuższy niż miesiąc.

Wysokość wynagrodzenia stałego obliczana jest na dzień, w którym powstało prawo do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Pod uwagę brane jest uposażenie z miesiąca, w którym następuje wygaśnięcie lub rozwiązanie umowy. Inaczej jest, gdy zdarzenie to ma miejsce w trakcie miesiąca. Wtedy pod uwagę bierze się pełny miesiąc poprzedzający sytuację. Dodatki w postaci premii i prowizji oblicza się na podstawie średniej z 3 miesięcy poprzedzających naliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Składniki pensji naliczane w cyklu dłuższym niż miesięczne pobierane są jako średnia z 12 miesięcy poprzedzających wygaśnięcie umowy.

Współczynnik urlopowy w 2021 roku

W roku 2021 współczynnik urlopowy dla zatrudnienia na pełny etat wynosi 21. To średnia ilość dni w miesiącu, które pracownik spędza w pracy. Wskaźnik ten służy do wyliczenia stawki godzinowej za okres urlopowy. I tak w przypadku osoby otrzymującej średnie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3000 złotych wyliczenie wygląda następująco:

3000 dzielone jest przez współczynnik urlopowy w roku 2021, czyli 21.

3000/21 daje kwotę 142,86 zł. Tę dzielimy przez ilość godzin pracy w ciągu dnia, czyli 8. Otrzymujemy 17.86 zł (w zaokrągleniu). Uzyskujemy w ten sposób stawkę za każdą godzinę należnego pracownikowi urlopu. W sytuacji, gdy pracownik wypracował 5 dni odpoczynku, wyliczoną stawkę mnożymy przez 40 (5 dni po 8 godzin). Uzyskana kwota 714,40 zł jest ekwiwalentem za niewykorzystany w 2021 roku urlop. Jest to także podstawa do naliczenia składek ZUS oraz zaliczki podatku dochodowego.

Jeśli w okresie stanowiącym podstawę obliczenia średniego wynagrodzenia miesięcznego pracownik nie przepracował pełnego miesiąca, podstawą wyliczenia jest wynagrodzenie za okres faktycznie przepracowany.

Współczynnik urlopowy dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin

Współczynnik urlopowy dla osób zatrudnionych na mniej niż pełny etat wylicza się proporcjonalnie do czasu, który spędzili oni w pracy.

ETAT WSPÓŁCZYNNIK URLOPOWY
3/4 15,75
1/2 10,50
1/3 7
1/4 5,25

Współczynnik ten wyliczany jest odrębnie dla każdego roku kalendarzowego.