Kim jest prokurent?

Zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.
23 czerwca 2021
Show all

Kim jest prokurent?

Prokurentem nazywamy osobę, której została udzielona prokura. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym prokurę należy rozumieć  jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa, którego udzielić może tylko przedsiębiorca. Prokurentem może być tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nie ma konieczności, aby to była osoba związana ze spółką stosunkiem prawnym.

Jakie możliwości ma prokurent?

Prokurent może:

– składać oświadczenia w imieniu spółki

– podpisywać dokumenty w imieniu spółki

– prowadzić rozmowy  handlowe

– negocjować i zawierać umowy z kontrahentami, odstępować od nich i wypowiadać je

– reprezentować spółkę w postępowaniach sądowych, administracyjnych, podatkowych itp.

Udzielając prokury, spółka nie może określić zakresu uprawnień pełnomocnika. Każdy, kto został prokurentem, ma takie same uprawnienia. Są jednak pewne ograniczenia. Prokurent nie może:

– ustanawiać dalszych prokurentów

– udzielić pełnomocnictwa ogólnego

– prowadzić spraw pracowniczych

– zbyć lub obciążyć nieruchomości należącej do spółki

– dokonać czynności prawnej, na podstawie której następuje  oddanie przedsiębiorstwa do czasowego korzystania, może tu chodzić np. o wydzierżawienie, wynajęcie lub użyczeniem, wniesienie całego przedsiębiorstwa jako wkładu (aportu) do innej spółki

Aby prokurent mógł w sposób skuteczny dokonać na przykład sprzedaży nieruchomości, musi wcześniej otrzymać pełnomocnictwo szczególne do określonej czynności prawnej, które musi zostać sporządzone w formie aktu notarialnego.

Jak ustanowić prokurenta?

Istotnym jest fakt, że prokura musi zostać udzielona na piśmie pod rygorem nieważności. Oznacza to, że oświadczenie o udzieleniu prokury musi być własnoręcznie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki udzielającej prokurę. Można to nastąpić również w formie elektronicznej, jeżeli takie oświadczenie jest opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Takie oświadczenie elektroniczne jest bowiem równoważne z zachowanie formy pisemnej. Prokurenta w spółce powołuje Zarząd. Prokura może być udzielona na czas określony lub bezterminowo i może zostać w każdym momencie odwołana. Ustanowienie prokurenta następuje w formie odpowiedniej uchwały członków zarządu.  Należy pamiętać, że wymagana jest zgoda wszystkich członków zarządu.

Prokura obowiązkowo powinna być zarejestrowana w KRS. Do wniosku o zarejestrowanie prokury co do zasady należy dołączyć oświadczenie prokurenta obejmujące zgodę na jego powołanie oraz jego adres do doręczeń. Oświadczenia prokurenta obejmujące jego zgodę na powołanie nie jest jednak konieczne, jeżeli zgoda prokurenta została wyrażona w protokole z posiedzenia organu, który go powołał.