Księgowość

Nowe zasady korygowania i przeliczania faktur już w 2021 r.

Poznaj najważniejsze aspekty nowych przepisów dotyczących korygowania i przeliczania faktur oraz dowiedz się, jak prawidłowo stosować te zmiany w codziennej działalności gospodarczej.

W dniu 28.10.2020 r., został przyjęty przez Radę Ministrów pakiet SLIM VAT projekt ten ma na celu stopniowe uproszczenie rozliczeń VAT. W skład pakietu wchodzi między innymi :

proste fakturowanie

– wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym

Korekta faktur in minus

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie art.106j ust.1 ustawy o VAT każda faktura korygująca powinna być wystawiona w przypadku gdy po wystawieniu faktury :

 1. Udzielono nam obniżki ceny (rabat)
 2. Udzielono opustów i obniżek cen
 3. Dokonano zwrotu przez nabywcę towarów (opakowań)
 4. Podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce , kwocie podatku lub w innej pozycji faktury.

W przypadkach opisanych powyżej dochodzi do obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem VAT.

Obowiązujące przepisy w roku 2020 korekty podatku należnego dokonujemy pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskana przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Przepisy nie określają, w jakiej formie potwierdzenie odbioru faktury korygującej powinno zostać dokonane, istotne jest, aby sprzedawca  towarów lub usług, dla celów rozliczenia podatku należnego posiadał informację, z której wynika, że nabywca otrzymał fakturę korygującą.

Stosowanie faktury korygującej

Nie w każdej sytuacji posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej jest konieczne, mianowicie zgodnie z art. 29a ust 15 ustawy o VAT warunek posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku :

 1. Eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 2. Dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju
 3. W przypadku sprzedaży energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego,
 4. W przypadku gdy mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej przez podatnika dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi na fakturze korygującej.

Od stycznia 2021 r. jednym z elementów pakietu SLIM VAT jest między innymi uproszczenie przy korektach faktur. Podatnik będzie dokonywał obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już za okres rozliczeniowy, w który wystawiono fakturę korygującą pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji będzie wynikać, że uzgodnił z nabywcą towaru bądź usługi warunki transakcji.

W przypadku gdy w danym okresie rozliczeniowym podatnik nie będzie posiadał dokumentacji, obniżenia podstawy opodatkowania dokonywać będzie za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację uzyska od nabywcy. Zniesione zostanie posiadanie formalnego warunku uzyskania potwierdzenia faktury korygującej. Od 2021 roku to nie moment otrzymania faktury korygującej a moment uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania będzie świadczył o o obowiązku korekty VAT naliczonego.

Korekta faktur in plus

Obecnie z przyjętą praktyką organów podatkowych korekta in plus w stosunku do faktury pierwotnej powinna być wystawiona:

 1.  W celu naprawienia błędu który spowodował zaniżenie wartości obrotu wykazanego w pierwotnej fakturze ( zaniżenie wartości sprzedaży, błąd rachunkowy)
 2. Z powodu innych przyczyn podwyższających cenę sprzedaży, stwierdzenie pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku .

Organy podatkowe w przypadku pierwszym który powoduje zaniżenie obrotu za dany okres rozliczeniowy, sprzedawca poprawiając swój błąd poprzez wystawienie faktury korygującej, powinien rozliczyć tę fakturę w terminie rozliczenia faktury pierwotnej . Z kolei w drugim przypadku, gdy faktura korygująca wystawiana jest z powodu okoliczności, które zaistniały po dokonaniu pierwotnej sprzedaży , rozlicza się ją na bieżąco i ujmuje w dacie w której powstała przyczyna korekty.

Począwszy od 2021 r korekty in plus w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulegnie zwiększeniu, dokonywać będziemy w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania. Jeśli korekta spowodowana będzie przyczynami powstałymi już w momencie wystawienia faktury pierwotnej, to powinna ona zostać rozliczona w deklaracji VAT za okres, w którym została wykazana faktura pierwotna.

Inne przyczyny korekty

W sytuacjach, gdy korekta będzie spowodowana innymi przyczynami po dokonaniu sprzedaży, korekta będzie wykazana w deklaracji za miesiąc w którym wystawiono fakturę korygującą. Z kolei wykrycie błędu w fakturze pierwotnej który skutkuje zawyżeniem  podstawy opodatkowania spowoduje rozliczenie faktury korygującej w deklaracji za okres w którym została wykazana faktura pierwotna. Wszystkie powyższe zasady od 2021 r. będą stosowane również w przypadku WNT.

Różne kursy walutowe dla celów rozliczeń VAT i podatku dochodowego

W obecnie obowiązujących przepisach na potrzeby rozliczania podatku VAT i dochodowego podatnik stosuje różne kursy walut. Zgodnie z art.31a ust.1 i2 ustawy o VAT w przypadku:

 1. kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej – przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego lub ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego (art. 31a ust. 1 ustawy o VAT),
   
 2. podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej – przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury (w tej sytuacji podatnik również może zastosować zamiast średniego kursu NBP, kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny – art. 31a ust. 2 ustawy o VAT).

Od stycznia 2021 r. podatnik będzie mógł dobrowolnie wybrać na potrzeby rozliczania podatku VAT zasady przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym. Po wyborze tej opcji podatnik ma być obowiązany do jej stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, licząc od początku miesiąca, w którym ją wybrał.