Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Estoński CIT
24 marca 2021
Wycena kosztu poniesionego w walucie obcej, gdy data wystawienia faktury różni się od daty sprzedaży
7 kwietnia 2021
Show all

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Kapitał zakładowy to, innymi słowy, suma wkładu, którą wnieśli wszyscy wspólnicy tworzący spółkę. Stanowi główne źródło finansowania transakcji gospodarczych. W myśl Art. 154 § 1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych jego minimalna wysokość w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 5000 złotych. Kapitał może mieć postać zarówno pieniężną , jak i niepieniężną (aport). Wkład poszczególnych wspólników opisany jest w umowie spółki.

Podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o. o – czemu służą?

Podwyższenie kapitału spółki służy przede wszystkim zwiększeniu wiarygodności na rynku. Spółka z wyższym kapitałem zakładowym jest lepiej postrzegana w ocenie kontrahentów. Większy kapitał jest także pomocny w sytuacji zwiększenia zdolności kredytowej. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki może być związane z przystąpieniem do niej nowych wspólników, którzy wnoszą do niej wkład w zamian za objęcie udziałów.

Jak podwyższyć kapitał zakładowy?

Podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest na drodze zmiany dotychczasowej umowy spółki. Zgromadzenie Wspólników Spółki podejmuje uchwałę protokołowaną przez notariusza. Istotne jest, że uchwała o ustanowienie zmian w umowie spółki wymaga szczególnej większości tzn. dwóch trzecich głosów. Inną możliwością jest zwiększenie kapitału na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki. Dzieje się tak, jeśli umowa spółki posiada zapis o możliwości podwyższenia kapitału do określonej kwoty i wyznaczonego terminu. Istotne jest, że tego rodzaju uproszczony tryb odnosi się wyłącznie do podwyższenia wartości istniejących lub objęcia nowych udziałów przez dotychczasowych wspólników. Należy pamiętać o złożeniu oświadczeń członków zarządu, że wkłady na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego zostały w całości wniesione.

Działania po podwyższeniu kapitału zakładowego

Po zwiększeniu kapitału zarząd spółki ma obowiązek zgłosić ten fakt do właściwego sądu rejestrowego. Niezbędne w tym przypadku jest wypełnienie wniosku KRS-Z3 wraz z załącznikiem w postaci formularza KRS-ZE

Podatkowe skutki zmiany kapitału w spółce

Podwyższenie kapitału zakładowego pociąga za sobą konieczność uregulowania zobowiązań z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. W odniesieniu do art.1 ust.3 pkt 2 ustawy, w którym zawarto informację o takiej opłacie, za zmianę umowy spółki kapitałowej uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Wartość dokonanych wkładów stanowi podstawę opodatkowania. Stawka podatku wynosi 0,5 %. Spółka powinna w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3).

Ewelina Górecka

Źródła:

Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U.2000 Nr 94 poz. 1037)

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2000 Nr 86 poz.959)