ROLA ZARZĄDU W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Sposoby przechowywania dokumentacji księgowej
17 lutego 2021
Zasady skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT w 2021 r.
3 marca 2021
Show all

ROLA ZARZĄDU W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zasadą jest, że zarejestrowaną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentuje zarząd. Posiada on kompetencje do prowadzenie wszelkich spraw spółki.  W szczególności obejmuje to składanie oświadczeń woli, przedstawianie stanowiska spółki na zewnątrz, występowanie przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami władzy państwowej i samorządowej na wszystkich szczeblach, osobami trzecimi. Prawo członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki.

Skład zarządu

Do zarządu mogą zostać powołani wspólnicy lub osoby spoza tego grona. Tworzą go wyłącznie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych. Członek Zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników spółki z o.o., chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Istnieje możliwość powołania zarówno każdego członka Zarządu oddzielnie, jak i wszystkich członków Zarządu na wspólną kadencję.

Zgodnie z art. 202 Kodeksu spółek handlowych jeżeli umowa spółki z o.o. nie stanowi inaczej, mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. W przypadku powołania członka Zarządu na okres przekraczający jeden rok, mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, chyba że umowa spółki z o.o. stanowi inaczej.

Reprezentowanie spółki przez zarząd

Zarząd dokonuje czynności „za” lub „w imieniu” spółki. Sposób reprezentacji spółki określony jest w umowie spółki. Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeśli natomiast zarząd jest jednoosobowy wszystkie uprawnienia do reprezentacji spółki przysługują jedynemu członkowi zarządu. 

Skład zarządu w KRS

Należy pamiętać, że  aktualny skład zarządu spółki z o.o. powinien zostać ujawniony w KRS. Co prawda ma to jedynie charakter deklaratoryjny i faktyczne pełnienie funkcji członka zarządu nie jest od tego uzależnione. Przyjmuje się, że wykreślenie wpisu nie powoduje, że osoby powołane do zarządu tracą status członków tego organu.

Nie zmienia to faktu, iż ujawnienie w rejestrze składu zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma duże znaczenie zwłaszcza z perspektywy innych uczestników obrotu gospodarczego, oraz zasadą, że skuteczność wpisów następuje wobec osób trzecich następuje dopiero z chwilą zamieszczenia w KRS