Składki ZUS 2017 działalność gospodarcza

Delegacje krajowe i zagraniczne
Delegacje krajowe i zagraniczne pracowników
13 grudnia 2017
Jednolity plik kontrolny
Zmiany w podatkach w 2018 roku. Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?
18 grudnia 2017
Show all

Składki ZUS 2017 działalność gospodarcza

Osoby, które założyły pozarolniczą działalność gospodarczą mogą liczyć na preferencyjną wysokość składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W artykule sprawdzimy od czego zależy wysokość składek ZUS, które z nich są obowiązkowe oraz jak w praktyce kształtują się ich kwoty.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą są zobowiązane do comiesięcznego odprowadzania składek ZUS na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne i wypadkowe. Składka chorobowa jest składką dobrowolną. Przedsiębiorca może więc, lecz nie musi jej pokrywać.

Preferencyjne stawki dla początkujących przedsiębiorców

Przez pierwsze 2 lata prowadzenia działalności wysokość składek pozostaje preferencyjna. Ile w praktyce zapłaci początkujący przedsiębiorca?

Ubezpieczenie społeczne

Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne jest 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2017 roku wynosi ono 2000 zł) i jest równa 600 zł (30 proc. x 2000 zł).

Wysokość poszczególnych składek kształtuje się następująco:

 • ubezpieczenie emerytalne – 117,12 zł (19,52 proc.),
 • ubezpieczenie rentowe – 48,00 zł (8 proc.),
 • ubezpieczenie wypadkowe – 10,80 zł (1,80 proc. dla firm ubezpieczających do 9 osób) – z zasady stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest indywidualnie ustalana dla każdego płatnika (od 0,67 proc. do 3,60 proc.),
 • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – 14,70 zł (2,45 proc.).

Suma składek na ubezpieczenie społeczne wynosi więc obecnie 190,62 zł (z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) i 175,92 zł (bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego).

Co, jeśli rozpocząłem działalność w środku miesiąca?

Jeśli założyłeś firmę w połowie miesiąca, wysokość podstawy wymiaru składek ulegnie proporcjonalnemu do liczby dni obniżeniu.

Przykład: jeśli rozpocząłeś działalność 15 grudnia, kwotę podstawy wymiaru składki (600 zł) podziel przez 31 (liczba dni w grudniu). Otrzymaną kwotę pomnóż przez 22 (przez tyle dni grudnia będzie funkcjonować Twoja firma). Daje to 290,32 zł. To właśnie ta kwota będzie stanowić podstawę wyliczenia poszczególnych składek.

Ubezpieczenie zdrowotne

Podstawą do wyliczenia podstawy wymiaru składki jest w tym przypadku kwota nie niższa niż 75 proc. wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale ubiegłego roku. Obecnie wynosi ona 3303,13 zł.

Składka zdrowotna wynosi 9 proc. podstawy jej wymiaru. W przypadku kwoty 3303,13 zł będzie to 297,28 zł (9 proc. x 3303,13 zł). Co ważne, wysokość składki zdrowotnej pozostaje taka sama bez względu na termin rozpoczęcia działalności i faktyczny okres funkcjonowania firmy w danym miesiącu.

Fundusz Pracy

Przedsiębiorca, regulujący składki na preferencyjnych warunkach nie musi uiszczać wpłat z tytułu Funduszu Pracy. Dlaczego? Wysokość składek ustalana jest począwszy od kwot, które w okresie miesiąca stanowią łącznie co najmniej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2017 roku wynosi ono 2 000 zł brutto.

Warto wiedzieć jednak, że nie każdy przedsiębiorca opłacający składki na preferencyjnych warunkach uniknie opłat na Fundusz Pracy.

Wyjątkiem od tej reguły mogą być następujące przypadki:

 • przedsiębiorca, oprócz prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskuje dochody z tytułu umowy zlecenie, a łączna kwota podstawy wymiaru składek przekracza wysokość minimalnego wynagrodzenia.
 • Przykład: jeśli podstawa wymiaru składek wynosi obecnie 600 zł, a dochody z tytułu umowy o dzieło wyniosą 2000 zł ich suma (2600 zł) będzie wyższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 roku (2000 zł).

 • przedsiębiorca, oprócz prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskuje dochody z tytułu umowy o pracę, wynoszące co najmniej 1410 zł. Również w tym przypadku suma obu kwot (2010) przewyższy kwotę minimalnego wynagrodzenia (2000 zł). Uiszczenie składki na Fundusz Pracy okaże się więc konieczne.

Wyższa podstawa wyliczenia składek

Jeśli chcesz powiększyć podstawę wyliczenia poszczególnych składek, powinieneś pamiętać o tym, że:

 • roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne nie może wynosić więcej niż trzydziestokrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w danym roku. W 2017 jest to 127 890 zł,
 • podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe w skali miesiąca nie może być wyższa niż 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Obecnie kwota ta nie może być wyższa niż 10 638,97 zł.

Czy ulga przysługuje wszystkim właścicielom pozarolniczej działalności gospodarczej?

Niestety nie. Na preferencyjne stawki nie mogą liczyć osoby, które:

 • w ramach prowadzonej działalności wykonują takie same usługi na rzecz byłego pracodawcy, które świadczyli przez dwa lata przed dniem rozpoczęcia tej działalności,
 • świadczą usługi na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Aby skorzystać z niższego wymiaru składek ZUS niezbędna jest także deklaracja o nieprowadzeniu innej pozarolniczej działalności gospodarczej co najmniej 60 miesięcy przez rozpoczęciem obecnej.

Chcesz założyć firmę i szukasz biura rachunkowego? Zapoznaj się z naszą ofertą – księgowość działalności gospodarczej.