Spółka z o.o. a ZUS

Jednolity plik kontrolny
Zmiany w podatkach w 2018 roku. Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?
18 grudnia 2017
koszty reprezentacji i reklamy
Koszty reprezentacji i reklamy a koszty uzyskania przychodu
2 stycznia 2018
Show all

Spółka z o.o. a ZUS

spółka z o.o. a ZUS

Wielu przedsiębiorców decyduje się na przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o. o. z uwagi na brak konieczności odprowadzania comiesięcznych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Taka decyzja zapada po dwuletnim okresie prowadzenia firmy, kiedy to wysokość zusowskich składek znacząco się zwiększa. W artykule przyjrzymy się tej kwestii bardziej szczegółowo. Sprawdzimy także, czy każdy wspólnik spółki jest zwolniony z comiesięcznych zobowiązań względem ZUS-u.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą wśród polskich przedsiębiorców formą spółki. Nie tylko z uwagi na ograniczoną do wysokości wniesionego kapitału odpowiedzialność wspólników.

Udziałowcy spółki z o. o. są także zwolnieni z konieczności odprowadzania comiesięcznych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Choć przez pierwsze dwa lata ich wysokość jest preferencyjna, po upływie tego okresu drastycznie wzrasta. Kwoty składek są uzależnione od przeciętnego wynagrodzenia za prace oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę i wynoszą obecnie:

  • przez pierwsze 2 lata: 487,90 zł (wliczając dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe) i 473,20 zł (nie wliczając składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe);
  • po upływie 2 lat: 1172,56 zł (wliczając dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe) i 1109,89 zł (nie wliczając składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe).

Jednoosobowa spółka z o. o.

Nie wszyscy wiedzą, że spółka z o. o. może posiadać nie tylko kilku, ale również jednego udziałowca. Zgodnie z artykułem art. 4 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, spółka jednoosobowa to spółka kapitałowa, której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika albo akcjonariusza.

Zgodnie z polskim prawem ma on obowiązek – podobnie jak osoba, prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą – odprowadzania składek do ZUS-u. Prowadząc jednoosobową spółkę, podlega bowiem ubezpieczeniu emerytalnemu, zdrowotnemu, rentowym i wypadkowemu.

Składka na ubezpieczenie chorobowe – podobnie jak w przypadku pozarolniczej działalności gospodarczej – pozostaje dobrowolna.

Co ważne, wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. podlega ubezpieczeniom na zasadach określonych dla osób prowadzących pozarolniczą działalność bez względu na fakt, czy jest jej członkiem zarządu czy nie.

Nie podlega jednak preferencyjnym warunkom, „zarezerwowanym” dla przedsiębiorców, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Jako jedyny udziałowiec spółki z o. o., będziesz więc musiał odprowadzać „duży ZUS”.

Obowiązek ubezpieczeniom trwa od dnia rozpoczęcia działalności do dnia jej zaprzestania.

Zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego, zdrowotnego i ewentualnie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego następuje na podstawie dokumentu ZUS ZUA z kodem ubezpieczenia 05 43 XX. Dokumenty zgłoszeniowe należy przekazać do ZUS-u w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia działalności spółki.

Ile wynosi wysokość składek dla wspólnika jednoosobowej spółki z o. o.?

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest kwota zadeklarowana przez jedynego udziałowca spółki. Nie może być ona jednak niższa niż
60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Zmiana wysokości podstawy wymiaru składek następuje zawsze od trzeciego miesiąca następnego kwartału.

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty będącej równowartością trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.

Wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne liczona jest od 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z czwartego kwartału poprzedniego roku.

Jeśli zdecydujesz się na odprowadzanie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, podstawa jej wymiaru nie może być wyższa niż 250 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Jeśli opłacasz składki jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, powinieneś dokonać płatności do 15. dnia kolejnego miesiąca.

Zmiany w 2018 roku

Obecnie kwoty za poszczególne składki (ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych) przesyłane są na wskazane przez ZUS odrębne rachunki.

Od 1 stycznia 2018 sytuacja ta ulegnie zmianie. Wszystkie składki będą opłacane jednym przelewem na jeden, indywidualnie nadany rachunek bankowy (NRS).