Podatki

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – zmiany w 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 roku przedsiębiorcy cieszą się udogodnieniami związanymi z nowelizacją przepisów o podatku dochodowym. Wśród nich zwolnienie z wpłacania zaliczek na PIT, jeśli nie przekroczą 1 tys. zł, oraz brak konieczności amortyzacji środków trwałych tańszych niż 10 000 zł. Jakie inne korzyści przyniosła ta zmiana? Odkryjmy.

Od 1 stycznia 2018 roku przedsiębiorcy nie muszą już wpłacać zaliczek na PIT, jeśli te nie przekroczą 1 tys. zł. Nie będą musieli także amortyzować środków trwałych, tańszych niż 10 000 zł.

Te oraz inne udogodnienia będą możliwe dzięki nowelizacji przepisów o PIT, CIT i zryczałtowanym podatku dochodowym.

01 stycznia 2018 weszły w życie zapisy ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wiele z nich wiąże się z dodatkowymi korzyściami dla przedsiębiorców. O jakich korzyściach mowa? Sprawdźmy.

Środek trwały o wartości do 10 000 zł jednorazowo w koszty

Przed wejściem w życie nowego prawa, właściciele firm mieli obowiązek amortyzacji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej o minimalnej wartości 3500 zł. Oznacza to, że kwota nabytego składnika majątku nie mogła zostać zaliczona w poczet kosztów jednorazowo. Podatnik musiał ujmować ten koszt w ciągu kilku lat.

Od 1 stycznia 2018 roku limit ten wzrośnie z 3 500 zł aż do 10 000 zł. To dwukrotnie więcej, niż zakładano w pierwotnym projekcie (na jego etapie mówiło się o kwocie 5 tys. zł).

Przedsiębiorcy będą mogli więc jednorazowo „wrzucić w koszty” środki trwałe czy wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł. Wydatki poniesione na ich nabycie będą stanowić więc koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

Co ważne, w celu osiągnięcia tego limitu możliwe jest połączenie wartości początkowej co najmniej dwóch środków trwałych, jeżeli wartość początkowa każdego z nich przekracza 3500 zł.

Zwiększona kwota limitu odnosi się w przypadku:

  • czynnych podatników VAT – do kwoty netto środka trwałego;
  • podatników zwolnionych z VAT – do kwoty brutto środka trwałego.

Z odpisu mogą skorzystać wszyscy podatnicy, zarówno mali, średni jak i duzi przedsiębiorcy.

W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przekroczy 10 000 zł, niezbędna będzie amortyzacja.

Taka zmiana może okazać się wyjątkowo korzystna dla małych i średnich firm. Nowe przepisy mogą stać się bowiem skuteczną zachętą do zwiększania wydatków na rozwój i inwestycje. Możliwość całościowego odliczenia kosztów dla wielu przedsiębiorców okaże się bowiem zdecydowanie bardziej korzystne ekonomicznie.

Roczny limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych – 100 tys. zł.

Zwiększenie limitu kwoty jednorazowej amortyzacji to nie koniec zmian.

Podatnicy, którzy w roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy będą mogli także corocznie jednorazowo rozliczyć nakłady na środki trwałe, zaliczone do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji:

  • grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne;
  • grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania;
  • grupa 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne;
  • grupa 6 – urządzenia techniczne;
  • grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Limit 100 tys. zł zawiera w sobie łączną kwotę odpisu amortyzacyjnego oraz kwotę dokonanej wpłaty na poczet dostawy środka trwałego.

Modernizacja środka trwałego

Kolejna zmiana, jaka weszła w życie 1 stycznia br. dotyczy limitu kosztów modernizacji/ulepszenia posiadanego środka trwałego.

W 2017 roku scenariusz przedstawiał się następująco: jeśli w związku z ulepszeniem środka trwałego jego wartość użytkowa przekroczyła 3500 zł, poniesione na modernizację czynności nie mogły zostać zaliczone bezpośrednio do kosztów podatkowych. Takie wydatki zwiększały wartość początkową przedmiotu i podobnie jak on podlegały amortyzacji. W 2018 roku roczny limit, od którego trzeba będzie zwiększać wartość początkową o nakłady na ulepszenie uległ zwiększeniu do 10 000 zł.

Bez obowiązku wpłaty zaliczek na PIT

Zgodnie z przepisami art. 44 ust. ust. 3 i ust. 3f-3h ustawy o PIT, właściciele firm, opodatkowani według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym są zobowiązani do odprowadzania miesięcznych – a po spełnieniu odpowiednich warunków – kwartalnych zaliczek na podatek.

Od 2018 roku przedsiębiorcy, którzy osiągają dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie będą już zobowiązania do wpłacania zaliczki. Pod warunkiem jednak, że kwota podlegająca wpłacie w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku nie jest wyższa niż 1000 zł.

Przykład:

Jeśli w styczniu wysokość należnego podatku wyniesie 850 zł, możesz, ale nie musisz wpłacać jej na konto urzędu skarbowego (jako, że kwota ta nie przekracza 1000 zł). To, jaką decyzję podejmiesz wpłynie jednak na rozliczenie kolejnych miesięcy.

Przyjmijmy, że należny za styczeń i luty podatek wyniósł 1200 zł. Jeśli wpłaciłeś do urzędu skarbowego podatek za styczeń (850 zł), należna zaliczka za luty wyniesie 350 zł (1200 zł – 850 zł).

Również w tym przypadku staniesz więc przed podobnym dylematem. Jeśli nie wpłaciłeś zaliczki do US w styczniu, w lutym będziesz musiał tego dokonać (kwota 1200 zł przekracza bowiem określony ustawą, wolny od zaliczki 1000). Wysokości zaliczki nie możesz bowiem wyliczyć, nie uwzględniając kwoty styczniowej, czyli w oderwaniu od tego, co miało miejsce w poprzednich miesiącach.

Zasada ta będzie obejmować również podatników, którzy oprócz dochodów z działalności gospodarczej generują równocześnie przychody z najmu lub z działów specjalnych produkcji rolnej, dla których to dochodów wylicza się jedną zaliczkę.

Rozwiązanie to ma charakter fakultatywny. Oznacza to, że podatnicy mogą, ale wcale nie muszą wcielać go w życie.

Zdaniem resortu finansów, taka zmiana ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej przez najmniejszych przedsiębiorców.