Umowa zlecenie a ZUS

ewidencja przebiegu pojazdu
Ewidencja przebiegu pojazdu
3 kwietnia 2018
działalność gospodarcza a koszty
Działalność gospodarcza w mieszkaniu, a koszty
9 kwietnia 2018
Show all

Umowa zlecenie a ZUS

umowa zlecenie a zus

Umowa zlecenie jest obecnie jedną z najpopularniejszych form zatrudnienia. Jakie przywileje daje pracownikowi? Czy zatrudniający w ten sposób pracodawca odprowadza niezbędne składki do ZUS-u? Czy w ramach „zlecenia” pracownik ma prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego? Sprawdźmy.

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, na mocy której zleceniobiorca, czyli osoba przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania określonej czynności na rzecz zleceniodawcy, czyli osoby dającej zlecenie. Co ważne, zleceniobiorca nie jest chroniony przez przepisy kodeksu pracy i co za tym idzie, przysługują mu jedynie prawa wynikające bezpośrednio z treści umowy.

Umowa zlecenie a składki ZUS

Czy pracodawca, podpisujący z pracownikiem umowę zlecenie ma obowiązek odprowadzania składek do ZUS-u? Takie pytanie zadaje sobie z pewnością wiele osób, które planują podjąć pracę na podstawie takiej umowy. Odpowiedź na nie nie jest jednak jednoznaczna.

Jeśli umowa zlecenie jest jedyną formą zatrudnienia pracownika (czyli nie pracuje on na etacie w innej firmie i nie ma własnej działalności gospodarczej), wówczas podlega on obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Pracodawca ma więc obowiązek odprowadzenia „za niego” składek. Co ważne, ich wysokość jest dokładnie taka sama, jak w przypadku standardowej umowy o pracę.Ubezpieczenie chorobowe jest w tym przypadku dobrowolne. Jeśli pracownik chce zostać nim objęty, powinien zgłosić ten fakt zleceniodawcy. Warto wspomnieć tutaj, że uczniowie i studenci do 26 lat, którzy zostali zatrudnieni na umowy zlecenia, nie podlegają żadnym ubezpieczeniom. Z punktu widzenia pracodawcy, zaangażowanie takich pracowników jest więc bardzo korzystne ekonomicznie.

Umowa zlecenie a etat

Jeśli pracownik zatrudniony na etacie, dodatkowo podpisał umowę zlecenie, umowa ta nie będzie ozusowana. Od tej reguły istnieje jednak wyjątek. Zleceniodawca będzie zobowiązany odprowadzić składki do ZUS-u, jeśli umowa o pracę miesięcznie nie opiewa na kwotę równą minimalnemu wynagrodzeniu za pracę.

Kilka umów zlecenie w tym samym czasie

Co jednak w przypadku, jeśli podatnik podpisał w tym samym czasie kilka umów zlecenie? Czy od wszystkich należy odprowadzić niezbędne składki? To, czy składki ZUS będą odprowadzane i od których umów, zależy od łącznej kwoty wynagrodzenia wynikającego z tych umów.Zgodnie z prawem, obowiązkowe składki od umów zlecenia powinny być odprowadzane do momentu, aż całkowity z nich przychód w danym miesiącu nie przekroczy kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. W 2018 roku jest to 2100 zł brutto.Jeśli przychód z umów będzie wyższy niż 2100 zł brutto, z każdej kolejnej obowiązkowo potrącana będzie tylko składka zdrowotna. Obowiązek opłacanie składek ustala się według kolejności zawierania poszczególnych umów.

Zasada ta odnosi się zarówno do umów zawartych z tym samym zleceniodawcą, jak i z różnymi przedsiębiorcami.

Umowa zlecenie, a L4

Czy osoba zatrudniona na umowę zlecenie ma prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego? Podobnie jak w przypadku składek — to zależy. Aby nabyć prawo zasiłku chorobowego, pracownik musi przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45% podstawy.Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2005 r. Nr 31, poz. 267) osoba, która przystąpi do ubezpieczenia chorobowego „nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 90 dni nieprzerwanego okresu ubezpieczenia”. Zalicza się do nich okresy poprzedniego ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.Czasem zdarza się, że prawo do zasiłku chorobowego nabywa się już od pierwszego dnia ubezpieczenia. Zasada ta dotyczy:

  • absolwentów szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90-ciu dni od ukończenia szkoły, lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • sytuacji, gdy niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy;
  • ubezpieczonych obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy, co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego;
  • posłów i senatorów, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

Umowa zlecenie a urlop

Osobie, pracującej na podstawie umowy zlecenie nie przysługuje płatny urlop wypoczynkowy. Pracodawca może jednak wyrazić na takowy zgodę, co zdarza się stosunkowo często. Negocjując warunki zatrudnienia z przyszłym zleceniodawcą, koniecznie zadbaj o uregulowanie tej kwestii.