Uwarunkowania prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

ulga na start
Ulga na start — czym jest, ile trwa i kto może z niej skorzystać?
16 czerwca 2018
Kalendarz Przedsiębiorcy
4 listopada 2020
Show all

Uwarunkowania prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów to ewidencja operacji gospodarczych w formie uproszczonej, która może być użyta w prawie każdego rodzaju działalności gospodarczej. Konieczność prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, zależna jest również od wybranej formy opodatkowania.

O podmiotach, których dotyczy obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów mówiło Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jednak w stosunku do powyższego, Minister Finansów wydał nowe rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2019, które obowiązuje od 1 stycznia 2020. Zobowiązane do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów są: osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, przedsiębiorstwa w spadku, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki partnerskie, o których mowa w art. 24a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz „rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne bez zatrudnienia w nim pracowników, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz pracowników rolnych, wykonujący działalność gospodarczą, osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli łączny przychód z tej działalności gospodarczej nie przekracza 10 000 zł w roku podatkowym(…).”

Ponadto należy wspomnieć o dodatkowych warunkach prowadzenia takiej ewidencji – mianowicie o przychodach uzyskanych za poprzedni rok podatkowy. Jeżeli wynosiły one w walucie polskiej minimum równowartość 2000000 euro (gdzie w 2020 roku kwota ta równa się 8746800 zł) osoba fizyczna czy spółka zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Warto nadmienić, iż kwota ta, co roku się zmienia, gdyż ustawowe limity wyrażane są w walucie euro, a przeliczenia na złotówki, dokonuje się za pomocą średniego kursu ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy w październiku roku ubiegłego.

Również powinniśmy wiedzieć, że to czy konieczne jest prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, zależy od wybranej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania. Osoby fizyczne, które zdecydowały się opłacać podatek dochodowy na zasadach ogólnych bądź wybrały jako formę opodatkowania podatek liniowy, zobowiązane są do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Natomiast te, których wybór padł na opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź też karty podatkowej, obowiązku takiego nie mają.


Co istotne, w uzasadnionych oraz szczególnych okolicznościach, ale także w dużej mierze związanymi z rodzajem działalności wykonywanej przez podatnika, ale i jego wiekiem bądź stanem zdrowia, możliwe jest złożenie wniosku do właściwego według miejsca zamieszkania naczelnika urzędu skarbowego o niestosowanie się do przepisów rozporządzenia, jednak jego zasadność musi zostać przez urząd zatwierdzona. Ów wniosek powinien zostać złożony co najmniej 30 dni, zanim rozpocznie się miesiąc, w którym przepisy powyższego rozporządzenia miałyby nie zostać stosowane, natomiast w razie powstania obowiązku prowadzenie KPiR w trakcie trwania roku podatkowego lub też rozpoczęcia wykonywania działalności — w terminie 14 dni od tego momentu.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Dz.U. 2019 poz. 2544