Księgowość

Zamknięcie roku podatkowego, a podatkowa księga przychodów i rozchodów

Zbliża się koniec roku podatkowego, co wiąże się z istotnymi zadaniami dla przedsiębiorców, w tym z zamknięciem podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jakie kroki należy podjąć, aby właściwie zakończyć bieżący rok podatkowy i przygotować się do rozliczenia podatku dochodowego? Poznaj kluczowe aspekty związane z zamknięciem roku podatkowego oraz podatkową księgą przychodów i rozchodów, które pomogą Ci w prawidłowym rozliczeniu działalności gospodarczej.

            Prowadząc działalność gospodarczą, należy pamiętać, aby prawidłowo zamknąć rok podatkowy – mówi o tym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. poz. 2544).

  Zgodnie z regulacjami, podatnik, który prowadzi KPiR, ma w obowiązku sporządzenie spisu z natury towarów handlowych, materiałów pomocniczych i podstawowych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków oraz odpadów na dzień 31 grudnia. Poza powyższymi, w remanencie, konieczne jest także uwzględnienie towarów, które stanowią jego własność, jednak na dzień jego sporządzenia znajdują się poza zakładem, ale i towary obce, które w jego zakładzie się znajdują. Towarów obcych się nie wycenia, jednak konieczne jest ich ilościowe ujęcie z informacją, czyją własność stanowią.

SPIS Z NATURY

            Podatnik nie jest zobowiązany do informowania Naczelnika Urzędu Skarbowego o sporządzeniu spisu z natury. Jeśli podatnik nie podsumowuje zapisów narastająco od początku roku, to po jego zakończeniu, zobligowany jest do sporządzenia zestawienia rocznego na oddzielnej stronie w KPiR. 

Spis z natury powinien wpisany być do KPiR według rodzajów danych składników, bądź też w jednej pozycji jeśli na podstawie owego spisu sporządzono oddzielne i szczegółowe zestawienie składników. Takie zestawienie przechowywane powinno być wraz z księgą. Jeżeli na dzień 31 grudnia, podatnik nie był w posiadaniu składników majątku, które powinny podlegać ujęciu w spisie w natury (np. firmy usługowe), wówczas zobowiązany jest do sporządzenia zerowego spisu i w takiej postaci ujęcia go w KPiR.

Spis z natury powinien zawierać poniższe dane:

– imię i nazwisko podatnika (nazwę);

– datę sporządzania spisu z natury;

– kolejny numer pozycji arkusza spisu;

– szczegółowe i dokładne określenie towaru oraz pozostałych składników;

– jednostkę miary danego towaru;

– ilość, która stwierdzona została podczas tworzenia spisu;

– cenę w złotych oraz w groszach za jednostkę;

– wartość, która wynika z przemnożenia ceny jednostkowej przez ilość towaru;

– zsumowaną wartość spisu;

– klauzulę, zawierającą: „ Spis zakończono na pozycji……..”;

– podpisy osób, które sporządzały spis z natury wraz z podpisem właściciela, bądź wspólników.

            Spis z natury na dzień 31 grudnia, nie obejmuje środków trwałych ani wyposażenia. Przychód osiągany z ich zbycia rozliczany jest na bieżąco.

Zakończenie roku podatkowego

            W związku,  z zakończeniem roku podatkowego, przedsiębiorcy zobligowani są do zamknięcia księgi przychodów i rozchodów. Żaden z przepisów nie określa ostatecznego terminu, w jakim należy ten obowiązek spełnić, jednak przyjmuje się, iż ostateczny dzień to złożenie zeznania rocznego. Zamknięcie roku podatkowego związane jest z koniecznością podsumowania księgi.  Można to zrobić na dwa sposoby:

  1. Jeśli w trakcie roku podatkowego, przedsiębiorca podsumowywał księgi za każdy miesiąc odrębnie, wtedy oddzielnej stronie powinien dokonać sporządzenia zestawienia rocznego; takie podsumowanie każdego z miesięcy zostaje wpisane do właściwych kolumn, a kolejno jest sumowane.
  2. Jeśli przedsiębiorca dokonywał podsumowania co miesiąc narastająco od początku roku, w takim przypadku po skończeniu ostatniego miesiąca roku podatkowego – otrzyma prawidłowe podsumowanie.

Po przeprowadzeniu remanentu oraz wyceny należy ustalić dochód firmy.

Dochód, który wynika z KPiR to różnica, pomiędzy osiąganymi przychodami, a kosztami, zwiększona o różnice w wartościach remanentu (z początku oraz końca roku).  Jeżeli wartość spisu na koniec roku jest wyższa niż wartość spisu na początku roku, wtedy o właśnie te różnicę koszty uzyskania przychodu są zmniejszane.  Natomiast gdy wartość ta jest niższa, wówczas o taką różnice koszty są zwiększane.

Dochód wyliczany jest według poniższych kroków:

– ustalenie wysokości osiągniętych przychodów

– ustalenie poniesionych kosztów:

  • Do wartości spisu z natury z początkiem roku konieczne jest doliczenie kolumny 10 i 11, a następnie odjęcie wartości spisu sporządzonego na koniec roku podatkowego,
  • Do wyliczonej kwoty, należy doliczyć kolumnę 14, a ponadto pomniejszyć o wartość wynagrodzeń w naturze, w części, w której dokonano zaksięgowania w innych kolumnach KPiR.

   – uzyskaną wartość przychodu (kolumna 9) należy pomniejszyć o poniesione w tym samym roku podatkowym koszty.

Wyliczona w powyższy sposób różnica stanowi osiągnięty  w roku podatkowym dochód, który przeniesiony zostaje do zeznania rocznego.