Zasady skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT w 2021 r.

ROLA ZARZĄDU W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
24 lutego 2021
Zawieszenie działalności spółki
10 marca 2021
Show all

Zasady skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT w 2021 r.

Jednostki prowadzące działalności gospodarcze, w których sprzedaż towarów lub usług opodatkowanych nie przekroczyły kwoty 200 000 zł w poprzednim roku podatkowym – są zwolnione z VAT. Do tej grupy również zaliczają się podmioty rozpoczynające działalność w danym roku podatkowym, które są w stanie oszacować, że wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy również 200 000 zł w tym samym roku.

Limit kwotowy zwolnienia:

Jak wskazuje Ustawa o podatku od towarów i usług – zwalnia się od podatku sprzedaż opodatkowaną, której wartość nie przekroczy łącznie 200 000 zł w danym roku podatkowym. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku, a także:

  • Wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,
  • Odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych z VAT – wyjątki: transakcje związane z nieruchomościami; transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi; usługi zarządzania; usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych; usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę; usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług; usługi pośrednictwa; usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe; usług ubezpieczeniowych*; (art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41)
  • Odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

* jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych.

Jak wspomniano powyżej do wartości sprzedaży towarów i usług nie wlicza się m.in. obrotu z tytułu odpłatnej dostawy towarów lub świadczenia usług, które są zwolnione z podatku, natomiast występuje wyjątek, który wiąże się z transakcjami nieruchomości, jeśli nie mają one charakteru transakcji pomocniczych. Według organów podatkowych – procedura obrotu nieruchomościami nie musi w całości wiązać się tylko z nieruchomościami, ale również z czynnościami, których wykonanie opiera się na wykorzystaniu, użytkowaniu i używaniu nieruchomości.

Podatnik nie znajdzie jednak określenia “charakter pomocniczy” w przepisach o VAT, które nie zawierają bezpośredniej definicji tego zwrotu. Transakcje pomocnicze opierają się na tym, że przychody z tytułu sprzedaży bądź wykonania usługi nie są bezpośrednim, stałym przychodem danej jednostki – a jedynie stanowią pomocnicze uzupełnienie zasadniczej działalności gospodarczej.

Kto nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego?

Według Ustawy o Vat ze zwolnienia podmiotowego nie mogą korzystać jednostki wykonujące określone czynności m.in.:

  • Dokonujący dostaw: towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy o VAT; towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (CN 2716 00 00), wyrobów tytoniowych oraz samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e), zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji; budynków, budowli lub ich części; terenów budowlanych; nowych środków transportu; następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy; hurtowych i detalicznych części do pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3) oraz motocykli (PKWiU 45.4),
  • świadczący usługi: prawnicze; w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego; jubilerskie; ściągania długów, w tym factoringu,
  • nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Prowadzenie ewidencji

Najważniejszym punktem według art. 109 ust. 1 Ustawy o VAT – jest obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedanych towarów bądź usług za dany dzień, w terminie nie późniejszym niż rozpoczęcie sprzedaży w dniu następnym. Jeżeli jednostka nie przekaże organom takiej ewidencji bądź będzie ona nierzetelna – musi liczyć się z zagrożeniem opodatkowania niezewidencjonowanych obrotów według stawki podstawowej (art. 109 ust. 2 ustawy o VAT)

Warto wspomnieć , że jednostki podatkowe, które zostały zwolnione z VAT nie mają w obowiązku prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży VAT w formie elektronicznej oraz przesyłania pliku JPK_Vat.

Zmiana przepisów od 1 stycznia 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. zmieni się brzmienie art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f) i g) ustawy o VAT. Zmiana w pierwszym przepisie polega na skreśleniu wyrazów „i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego”, zaś zmiana w drugim przepisie polega na rozszerzeniu katalogu czynności wyłączających z możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego o dostawy akcesoriów do pojazdów samochodowych i motocykli.

Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy – Prawo bankowe. W uzasadnieniu do projektu tej nowelizacji wskazano, że zmiana w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f) ustawy o VAT jest wynikiem zmiany zakresu/nazwy działu 27 PKWiU 2015 w stosunku do działu 27 PKWiU 2008 zawartego w zmienianym przepisie. W związku z tym po zmianie tego przepisu będzie: „urządzeń elektrycznych (PKWiU 27)”. Natomiast zakres rzeczowy tego przepisu sprzed zmiany, obejmujący wg działu 27 PKWiU 2008 „nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego”, wchodzi w zakres działu 26 PKWiU 2015, tj. „komputery, wyroby elektroniczne i optyczne”, i w efekcie, po wprowadzeniu zmian, tj. przełożenie w lit. f) PKWiU 2008 na PKWiU 2015 znajdzie się w tiret drugim. Oznacza to, że zmiana nie ma charakteru merytorycznego. Zakres działu 26 według PKWiU 2015 jest szerszy niż według PKWiU 2008, gdyż część obszaru tematycznego została przesunięta z działu 27 PKWiU 2008. Jak wskazano, nie ma to jednak przełożenia na zakres wyłączenia ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f) tiret drugie i trzecie ustawy o VAT.”