Zawieszenie działalności spółki

Zasady skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT w 2021 r.
3 marca 2021
PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe
17 marca 2021
Show all

Zawieszenie działalności spółki

Wielu przedsiębiorców w obliczu wydarzeń z ostatnich miesięcy związanych z pandemią zostało zmuszonych do ograniczenia działalności lub też do zawieszenia jej na jakiś okres. W dzisiejszym wpisie przybliżymy czytelnikom, jakie warunki należy spełnić, aby zawiesić działalność spółki oraz jak to zrobić.

Warunki zawieszenia spółki prawa handlowego

Jeżeli umowa spółki nie zawiera szczegółowych regulacji dotyczących możliwości jej zawieszenia, należy stosować się do ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (art.22-25).

Z możliwości zawieszenia może skorzystać jedynie spółka, która nie zatrudnia pracowników. Nie dotyczy to współpracy z osobami w ramach innego stosunku prawnego niż stosunek pracy np. w ramach umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Zawieszenie wykonywania działalności może trwać od 1 do 24 miesięcy i rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku i trwa do momentu złożenia wniosku o wznowienie wykonywania działalności.

Prawa przedsiębiorcy w okresie zawieszenia spółki:

  1. Przyjmowanie należności i regulowanie zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia
  2. Zbywanie własnych środków trwałych i wyposażenia
  3. Uczestniczenie w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia
  4. Wykonywanie czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu

Zawieszenie spółki a KRS

Zgłoszenia informacji o zawieszeniu spółki należy dokonać w Krajowym Rejestrze Sądowym. W tym celu do odpowiedniego sądu składa się wypełniony formularz KRS-Z62. Do wniosku dołącza się uchwałę zarządu spółki, a także oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Co istotne wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej jest zwolniony z opłat sądowych. Informacja o zawieszeniu nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zawieszenie spółki a ZUS

Zawieszenie spółki wpływa także na obowiązek ubezpieczenia. W okresie tym wspólnik wyłączony jest z obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Natomiast może on podjąć decyzję o dobrowolnym opłacaniu składek emerytalnych i rentowych, a także zdrowotnych.

Wznowienie działalności

Należy pamiętać, że wznowienie działalności nie następuje automatycznie  po upływie okresu, na jaki spółka została zawieszona, a jedynie na wniosek przedsiębiorcy o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności w rejestrze. W przypadku niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej sąd wszczyna postępowanie, w którym wzywa podmioty zobowiązane do złożenia takiej informacji w terminie 7 dni.