Zwrot podatku za 2020 rok terminy i sposoby

Wycena kosztu poniesionego w walucie obcej, gdy data wystawienia faktury różni się od daty sprzedaży
7 kwietnia 2021
Czy komornik może zabrać zwrot podatku?
21 kwietnia 2021
Show all

Zwrot podatku za 2020 rok terminy i sposoby

Zwrot podatku za 2020 rok to w chwili obecnej jeden z ważniejszych tematów pojawiający się na ustach podatników. Kiedy nastąpi? W jakiej kwocie?

O ile kwotę nadpłaty każdy podatnik może mieć różną, o tyle termin zwrotu podatku za 2020 rok jest uregulowany prawnie i nie wynika bezpośrednio z zawartości samego PIT-u. Rzeczą naturalną jednak jest, że podatnicy, którzy złożą swoje deklaracje podatkowe w pierwszych dniach przypadającego terminu, na zwrot nadpłaty podatku poczekają najkrócej. Okres oczekiwania na zwrot podatku zależny jest także od formy, w jakiej zostało złożone zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego. Wynika to z Ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa, której art. 77 § 1 pkt 5 i 5a mówią, że:

“Art. 77. § 1. Nadpłata (podatku – przypis autora) podlega zwrotowi w terminie:

5) 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2 pkt 1-3, z zastrzeżeniem pkt 5a i § 2;

5a) 45 dni od dnia złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zeznania, o którym mowa w art. 73 § 2 pkt 1, przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, z zastrzeżeniem § 2”

Zwrot podatku 2020 – jak szybko otrzymać nadpłatę?

Mówiąc najprościej, fiskus promuje obecnie formy elektronicznego rozliczania deklaracji podatkowej za 2020 rok. Dzięki tej możliwości na zwrot nadpłaty podatku poczekamy nie dłużej niż 45 dni. Podatnicy, którzy preferują tradycyjną, papierową formę zeznania podatkowego, na rozliczenie nadpłaty z PIT-a będą zmuszeni zaczekać nawet do 90 dni. Należy przy tym pamiętać, że składającym deklarację podatkową przed 15 lutego 2021, czyli dniem rozpoczęcia biegu terminu zwrotu nadpłaty podatku, okres oczekiwania na zwrot rozpoczyna się dopiero z tą datą. Jednak złożenie elektronicznego zeznania PIT w urzędzie skarbowym do tego dnia spowoduje, że na zwrot nadpłaty podatku zaczekamy najdłużej do 30 marca.

Sposoby zwrotu nadpłaty podatku PIT

Dla każdego podatnika przewidziano trzy formy zwrotu podatku za 2020 rok. Są to:

  • przelew na konto bankowe;
  • przekaz pocztowy;
  • wyłata w kasie.

Przelew, czyli zwrot podatku za 2020 rok na konto bankowe – pozwala na otrzymanie każdej kwoty nadpłaconego podatku. Warunkiem jest wskazanie właściwemu Urzędowi Skarbowemu numeru rachunku bankowego do rozliczenia z fiskusem. Służą ku temu stosowne rubryki w deklaracjach: PIT-28, PIT-36, PIT-36L oraz PIT-37. Inną formą podania numeru rachunku bankowego jest złożenie formularza zgłoszeniowego zgodnego ze statusem ewidencyjnym. Prowadzący działalność gospodarczą, którzy podlegają pod CEIDG, mogą zgłosić nr konta w ramach wniosku CEIDG-1. Jednostki identyfikujące się NIP – składają deklarację NIP-7, a pozostali podatnicy – ZAP-3.

Przekaz pocztowy/gotówka – Podatnicy, którzy nie wskazali numeru rachunku bankowego, otrzymają zwrot podatku w gotówce. Powszechnie stosowany jest tu przekaz pocztowy, którego koszt może zostać potrącony z nadpłaty. Nie jest wymagany żaden wniosek na skorzystanie z tej formy zwrotu podatku.

Jeśli podatnik chce otrzymać zwrot nadpłaty w gotówce, powinien wcześniej złożyć wniosek w zeznaniu podatkowym w części przeznaczonej na informacje uzupełniające. Wypłatę taką traktuje się bowiem jako żądanie, a nie standardową procedurę. Wyjątek stanowi zwrot, który nie przekracza 23,20 zł. Jest to kwota graniczna zwrotu nadpłaty podatku, która z uwagi na wartość nie może być dokonana przekazem pocztowym. Wypłata jest możliwa w kasie Urzędu Skarbowego bez uprzedniego składania wniosku.

Zwrot nadpłaty podatku w postępowaniu egzekucyjnym

Zdarzają się sytuacje, kiedy ktoś nie otrzymuje całości zwrotu nadpłaty podatku lub jego części. Często związane jest to z regulacją zobowiązań wobec fiskusa, jak i tych administracyjnych, które podatnik posiadał przed wypłatą zwrotu podatku. Nadpłata może być także zajęta na poczet spraw prowadzonych w trybie egzekucji sądowej.