Finanse

Zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.

Zwyczajne zgromadzenie wspólników to kluczowe wydarzenie w życiu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.). To forum, na którym wspólnicy podejmują istotne decyzje dotyczące funkcjonowania firmy. W trakcie zgromadzenia przedstawiane są sprawozdania, omawiane plany rozwoju, a także podejmowane ważne uchwały wpływające na bieg spraw spółki.

Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa typy zgromadzeń wspólników: zwyczajne i nadzwyczajne. W dzisiejszym wpisie wyjaśnimy zwyczajne zgromadzenie, które zgodnie z art. 231 § 1 i § 2 k.s.h. powinno się odbyć co najmniej raz w roku w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Zwołanie zwyczajnego zgromadzenia przez zarząd

Zwyczajne zgromadzenie wspólników, zwołuje zarząd, poprzez wysłanie zaproszenia listem poleconym lub przesyłką kurierską do wszystkich wspólników. Istnieje także możliwość, przesłania zawiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod warunkiem, że wspólnik uprzednio wyraził pisemną zgodę na taki sposób zawiadomienia oraz podał adres, na który takie zawiadomienie powinno zostać wysłane. Przede wszystkim, należy pamiętać, że przesyłki listowe oraz kurierskie muszą zostać wysłane co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem zgromadzenia wspólników. W związku z tym, aby zawiadomienia uznać za skuteczne, muszą one zostać nadane prawidłowo i w terminie.

Zaproszenie na zwyczajne zgromadzenie wspólników musi zawierać:

  1. Datę i godzinę zgromadzenia
  2. Miejsce zgromadzenia – co do zasady w siedzibie spółki
  3. Szczególny porządek obrad
  4. Jeżeli porządek obrad przewiduje zmiany w umowie spółki, należy przedstawić istotne elementy tych zmian

Ważne!

Błędnie zwołane zgromadzenie wspólników może być podstawą do złożenia powództwa o uchylenie lub stwierdzenia nieważności uchwały. Bez wątpienia, w razie takiego zaskarżenia, uchwały są ważne i skuteczne do momentu uchylenia ich wyrokiem sądu.

Przedmiot zwyczajnego zgromadzenia wspólników

W kodeksie spółek handlowych zostały określone sprawy, w przedmiocie, których należy podjąć uchwały podczas zwyczajnego zgromadzenia. Należą do nich:

  • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
  • Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku lub pokrycia straty, w zależności od tego, jaki wynik finansowy osiągnęła spółka w ubiegłym roku obrotowym
  • Udzielenie absolutorium członkom zarządu spółki

Dwie pierwsze sprawy leżą wyłącznie w gestii zgromadzenia wspólników i mogą być omawiane jedynie podczas zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Niedopuszczalne jest podjęcie w tych sprawach uchwał na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników. Zgromadzenie wspólników, które nie obejmuje owych kwestii, nie może być uznane za zwyczajne.

Więcej informacji na temat spółek przeczytacie w naszych artykułach: