Wczasy pod gruszą — dofinansowanie urlopu 2021

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 2020/2021
26 maja 2021
Kontrola trzeźwości pracownika przez pracodawcę
9 czerwca 2021
Show all

Wczasy pod gruszą — dofinansowanie urlopu 2021

Wakacje pod gruszą są dofinansowaniem urlopu wypoczynkowego pracownika. Wiąże się ono bezpośrednio z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. Niestety, nie przysługuje ono wszystkim zatrudnionym na umowę. Jakie są zatem zasady przyznawania wczasów pod gruszą? Kto może liczyć na dofinansowanie urlopu?

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest swoistą skarbonką firmową przeznaczoną na dodatki do uposażenia i dofinansowania dla pracowników. Zasady jego działania określa ustawa z dnia 4.03.1994 roku o ZFŚS. Jest obowiązkowy dla:

  • przedsiębiorstw zatrudniających minimum 50 pracowników (50 pełnych etatów);
  • jednostek samorządowych;
  • firmach budżetowych (policja, wojsko, szkoły i uczelnie państwowe).

Pozostałe przedsiębiorstwa mogą tworzyć ZFŚS, nie mają jednak takiego obowiązku.

Wczasy i wakacje pod gruszą — zasady i warunki otrzymania dopłaty do urlopu w 2021 roku

Zasady przyznawania wczasów pod gruszą określa art. 8 ustawy o ZFŚS. Mówi on, że „Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu”. Jest to dość ogólne stwierdzenie. Na jego podstawie nie można precyzyjnie określić, dla kogo wakacje pod gruszą są obowiązkowe. Doprecyzowanie znajduje się natomiast w regulaminie tegoż funduszu. Jest on ustalany indywidualnie dla każdej z firm i placówek budżetowych. Zasady przyznawania mogą się zatem różnić. Analogicznie jest z terminem wypłaty świadczenia. Może być ono wypłacone przed urlopem wypoczynkowych albo po jej zakończeniu.

Wczasy pod gruszą 2021 – dla kogo?

Zgodnie z przytoczoną wyżej ustawą, z wczasów pod gruszą mogą korzystać zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Dotyczy to także ich rodzin, jak również byłych pracowników. Zapisy w regulaminie przyznawania wczasów pod gruszą mogą wskazywać także na osoby przyuczane do zawodu lub zatrudnione na umowy cywilnoprawne. Nie ma tu znaczenia staż pracy ani kwalifikacje zawodowe czy stanowisko.

Wczasy pod gruszą – wniosek

Dofinansowanie na wczasy pod gruszą wymaga złożenia stosownego wniosku. Należy złożyć go pracodawcy. Czynność te można wykonać zarówno przed wyjazdem, jak i po powrocie z urlopu. Nie istnieje bowiem ustawowy określony termin. Ważny w tym przypadku może być zapis w wewnętrznym regulaminie dotyczącym środków z ZFŚS. Każdy zakład pracy może ustalać tę kwestię indywidualnie.

Wczasy pod gruszą 2021 – ile dni?

Dofinansowanie urlopu w zakresie wczasów pod gruszą możliwe jest jedynie w przypadku, gdy odpoczynek trwa nieprzerwanie przez 14 dni roboczych. Jest to podstawowy warunek ubiegania się o takie świadczenie. Uzyskana z Funduszu kwota może zostać przeznaczona na dowolny cel. Nie ma tu odgórnych zaleceń, dlatego też kwota wczasów pod gruszą może zostać spożytkowana także podczas urlopu spędzanego w domu.

Wczasy pod gruszą — kwota świadczenia

Przyznawanie świadczeń zwanego wakacjami pod gruszą zależna jest zapisem regulaminu. On szczegółowo opisuje zasady finansowania urlopu pracownika. Od pracodawcy zależy zarówno kwota wakacji pod gruszą, jak i decyzja komu świadczenie zostanie przyznane. Najczęściej ustalana jest procentowa kwota, według której obliczana jest wysokość dodatku. Ustawa reguluje jedynie sytuację majątkową wnioskodawców. Pracownicy z mniejszym uposażeniem mogą liczyć na większą kwotę dofinansowania. Kwota wczasów pod gruszą w 2021 roku zależna jest także od ilości środków zgromadzonych w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.