Audyt Finansowy

Składki preferencyjne ZUS
27 stycznia 2021
Zamknięcie roku podatkowego, a podatkowa księga przychodów i rozchodów
17 lutego 2021
Show all

Audyt Finansowy

Co to właściwie jest ten audyt finansowy? Wątpliwości nie powinien budzić fakt istotności audytu finansowego w kontroli przedsiębiorstw oraz instytucji.

Testy w audycie finansowym

            Na audyt finansowy składają się testy różnego rodzaju – od przeglądowych, do których zaliczamy ocenę ważnych elementów systemu kontroli oraz oszacowanie, czy osoba, która audyt taki przeprowadza, może na nich polegać, poprzez testy zgodności, aż do testów ostatecznych – rzeczywistych. Audyt finansowy stosowany jest w wielu obszarach, między innymi do kontroli środków pieniężnych, windykacji należności, funduszy specjalnych, kapitałów zasadniczych, rozrachunków i roszczeń. Dużą rolę odgrywa tu zweryfikowanie systemu ewidencji, przebadanie sposobu, według którego jednostka dokonuje rejestracji operacji gospodarczych, oraz poprawności  prowadzenia ksiąg handlowych. Jest to mimo wszystko tylko część prac koniecznych do prawidłowej oceny rzetelności przygotowanego sprawozdania finansowego.

Badanie branży

            Audyt powinien opierać się na dokładności, dzięki której wykryta powinna być każda z nieprawidłowości, a dodatkowo czas takiej rewizji nie będzie ponadnormatywny. Rewident powinien potrafić szybko i dobrze ocenić, które z elementów kontroli mogą być jego podporą. To czy audyt jest skuteczny, nie jest uzależnione jedynie od tego, czy przeprowadzony będzie rzetelnie i sprawnie. Równie istotne, a być może i ważniejsze okazuje się zrozumienie potrzeby klienta i zbadanie branży, w której funkcjonuje jego firma. Właśnie ta cecha odróżnia audyt finansowy od zwyczajnej kontroli sprawozdań finansowych. Znajomość rzeczywistych oczekiwań zleceniodawcy oraz specyfiki jego branży umożliwia usprawnienie tego procesu, a poza tym znacząco wpływa na proces tworzenia końcowych rekomendacji.

Cel audytu

            Każdy, pełniący rolę biegłego rewidenta zobowiązany jest do wykrycia ewentualnych błędów, a po tym do przedstawienia uzyskanych wyników zarządcom jednostki. Audytorzy nie po to przeprowadzają kontrolę, aby po wykryciu błędu pociągać firmę do odpowiedzialności, a jedynie po to, by dokonać weryfikacji prawdziwości informacji umieszczonych
w sprawozdaniu. Wszelkie dane związane z kwestią finansową jednostki muszą się zgadzać, w związku, z czym, badanie takie powinno zostać przeprowadzane raz na jakiś czas.

            Otrzymany wynik podaje informację czy firma zagrożona jest niebezpieczeństwem ze sfery ekonomicznej. Raport wydany przez biegłego rewidenta określa czy możliwe jest dalsze funkcjonowanie firmy przez pewien okres czasu.

Firmy zobowiązane do przeprowadzania audytu

            W raporcie uzyskanym od biegłego rewidenta powinna znajdować się informacja, określająca szczegółowo czy sprawozdanie finansowe utworzone zostało zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości. Firmy oraz organizacje, które zobowiązane są do przeprowadzania audytu finansowego to:

  • banki, oddziały instytucji kredytowych, oddziały banków zagranicznych, zakłady reasekuracji, oddziały zagranicznych firm inwestycyjnych,
  • firmy, opierające się na obrocie papierami wartościowymi lub działające na podstawie przepisów o funduszach inwestycyjnych,
  • jednostki, które działają na podstawie przepisów o organizacji oraz funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
  • większość spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek w organizacji na dzień bilansowy;
  • kasy spółdzielcze oszczędnościowo-kredytowe,
  • zakłady ubezpieczeń;
  • pozostałe jednostki, które w minionym roku obrotowym, za który sporządzone zostało sprawozdanie finansowe, wypełniły choć jeden z poniższych warunków:
  • przychody netto z operacji finansowych oraz ze sprzedaży towarów i usług za rok obrotowy, opiewały w polskich złotych na równowartość co najmniej 5 mln euro;
  • suma aktywów bilansu była równa w polskich złotych co najmniej 2,5 mln euro;
  • średnioroczne zatrudnienie – przeliczając na pełne etaty, wyniosło minimum 50 osób.